Supawadee Sumran

ประธานกรรมการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Professor
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
0818865360

ดร.สุภาวดี สำราญ

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Strategy of Regional Development) 

Master of Science(Food Technology) 
Bachelor of science (Food and Nutrition) 

สาขาที่ถนัด:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การตลาด 

E-mail: suransupawadee@gmail.com
Website: fs.sci.lru.ac.th/th/staff/supawadee.sum

ผลงานวิชาการ

Publication

 งานวิจัยในสายวิทยาศาสตร์           

ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุทธยา และสุภาวดี สำราญ.  (2544). การศึกษาสภาวะการเก็บที่เหมาะสมของหน่อไม้บงหวานในจังหวัดเลย. มรภ.เลย (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2545).  การศึกษาระดับและชนิดของการใช้น้ำมันพืชในสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2547).  การศึกษาผลของชนิดและระดับแป้งในสูตรการผลิตต่อคุณภาพด้านต่าง ๆ ของปลานิลยอเพื่อลดต้นทุนการผลิต. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2550).  การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสผักสะทอนและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษาบ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี)

จิตติมา พีรกมล และสุภาวดี สำราญ.(2552).  วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหาร กรณีศึกษา ธุรกิจการบริการอาหารว่างในจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุปราณี สิทธิพรหม และสุภาวดี สำราญ.(2554).  แนวทางการพัฒนาอาหารสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสปาสมุนไพรจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

พรกมล ระหาญนอก และสุภาวดี สำราญ.(2554).  การสร้างฐานข้อมูลอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2554).  การศึกษาและพัฒนาสำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2554).  แนวทางการอนุรักษ์วิถีชีวิตไทเชียงคาน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. (ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2555).  การศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2555).  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วเบญจรงค์. (ระยะเวลา

        ที่ใช้ 1 ปี)

 

งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพของชุมชน

สุปราณี สิทธิพรหม และสุภาวดี สำราญ.(2547).  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเลย-ลาว กรณีศึกษา บ้านคกงิ้ว-ปัญจนคร. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

ภัทราพร เกษสังข์ และสุภาวดี สำราญ.(2547).  การศึกษาบริบทชุมชนไทพวน กรณีศึกษา : บ้านกลาง อ.เชียงคาน จ.เลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

อาภรณ์รัตน์ สาระทัศนานันท์ และสุภาวดี สำราญ.(2547).  การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งทุนในจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

ทัศนา กุลัตถ์นาม และสุภาวดี สำราญ.(2552).  แนวทางการพัฒนา Contract farming ระหว่างจังหวัดเลย และแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

ทัศนา กุลัตถ์นาม และสุภาวดี สำราญ.(2553).  การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน. (ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2553).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีการศึกษา 2553. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ และสุภาวดี สำราญ.(2554).  กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากประเทศจีนตามวิถีไทเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2554).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2554).  การศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม การทำผ้าห่มนวม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2557).  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จ.เลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2558).  แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวถ้ำนรก ในเชิงการผจญภัยของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2560).  ศึกษารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด (ลำปาง พะเยา น่าน เลย กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สุรินทร์ สงขลา ตรัง พัทลุง สระบุรี). (ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี)

รายวิชาที่สอน

Java programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th